Verbální psychoterapie je proces, při kterém terapeut pomáhá klientovi při objevování a nacházení sebeúzdravných sil,  uvědomění si příčin a souvislostí jeho potíží a také při hledání možností změny    současné situace.

Hlavním obsahem společné práce je to, co klient „přináší“ jako svůj problém, o kterém chce mluvit.                    Terapeut ho s ním sdílí,  podporuje ho, vede ho a reflektuje to, co vnímá.

Převažující formou psychoterapie je dialog, ale využívají se i jiné techniky.

Terapeut vytváří podpůrné a bezpečné prostředí, reflektuje potřeby klienta a pomáhá k jejich uvědomění.

Na frekvenci a délce terapie se terapeut domluví s klientem většinou během prvních setkání.

Při psychoterapii využívám především následující metody:

  • Pesso Boyden psychomotorická terapie
  • Krizová intervence, práce s traumatem

psychoterapie